ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การบัญชี -> มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงินอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ. กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ การบัญชี
หัวเรื่อง การบัญชีภาครัฐ -- มาตรฐาน
รหัสหนังสือ­ 09000085
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-08-06
จำนวนหน้า 37
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด ครอบคลุมถึงข้อกําหนดโดยรวมของการนําเสนองบการเงิน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและข้อกําหนดขั้นต่ำสําหรับเนื้อหาที่ต้องแสดงในงบการเงินภายใต้หลักการบัญชี เกณฑ์คงค้าง รวมถึงงบการเงินที่นําเสนอแยกต่างหาก หรือนําเสนอรวมอยู่ในเอกสารอื่นๆ ที่รายงานต่อสาธารณะ เช่น รายงานประจําปี เป็นต้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.227.97.219