ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ความรับผิดทางละเมิด -> ย่อคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. สำนักความรับผิดทางแพ่ง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ ความรับผิดทางละเมิด
หัวเรื่อง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, ความรับผิดทางละเมิด
รหัสหนังสือ­ 09000079
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2015-08-05
จำนวนหน้า 137
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด รวบรวมย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง และรวบรวมแนวคิดที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ตระหนักถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในสังกัด เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการกระทำทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.137.159