ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สวัสดิการ และค่าตอบแทน -> เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ สวัสดิการ และค่าตอบแทน
หัวเรื่อง ข้าราชการ -- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
รหัสหนังสือ­ 09000074
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-23
จำนวนหน้า 262
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด รายละเอียด เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลางให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย ความสำคัญและความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขต สาระสำคัญของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวทาง วิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำอธิบาย คำถามคำตอบที่พบบ่อย รวมทั้งได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.137.159