ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สวัสดิการ และค่าตอบแทน -> ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ สวัสดิการ และค่าตอบแทน
หัวเรื่อง ส่วนราชการ -- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
รหัสหนังสือ­ 09000073
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-23
จำนวนหน้า 43
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด รายละเอียด ครอบคลุมขั้นตอนการดําเนินงาน ความหมายที่กําหนดในระเบียบฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกรมบัญชีกลาง และส่วนราชการที่ต้องทําหน้าที่ในการบริหารงาน ปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.216.79.60