ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สวัสดิการ และค่าตอบแทน -> ค่าเช่าบ้านข้าราชการอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ สวัสดิการ และค่าตอบแทน
หัวเรื่อง ข้าราชการ -- ค่าเช่าบ้าน, สวัสดิการข้าราชการ
รหัสหนังสือ­ 09000071
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-23
จำนวนหน้า 86
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด รายละเอียด ให้สาระสําคัญของกฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ แนวทางปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าว รวมถึงแนวปฏิบัติในการยื่นขอรับเงินค่าเช่าบ้าน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ตลอดจนขั้นตอนการให้บริการตอบข้อหารือ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.227.97.219