ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐ -> คู่มือวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ การจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐ
หัวเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์, การประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รหัสหนังสือ­ 09000070
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-23
จำนวนหน้า 374
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด รายละเอียด รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเป็นคู่มือวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ครอบคลุมการดำเนินการจัดหาพัสดุที่มีวงเงิน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การดำเนินการจัดซื้อ การทำข้อผูกพัน จนถึงการบริหารสัญญา รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.204.2.231