ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สวัสดิการ และค่าตอบแทน -> คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : -4.80


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ สวัสดิการ และค่าตอบแทน
หัวเรื่อง ข้าราชการ -- สวัสดิการรักษาพยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
รหัสหนังสือ­ 09000066
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-23
จำนวนหน้า 82
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด รายละเอียด ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการอ้างอิงตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 รวมถึงหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144