ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเงิน การคลัง และการงบประมาณ -> การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ
หัวเรื่อง การนำเงินส่งคงคลัง -- คู่มือ
รหัสหนังสือ­ 09000065
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-23
จำนวนหน้า 111
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด เป็นการนำความรู้จากการปฏิบัติงาน ประสบการณ์จริง อันทรงคุณค่า ตลอดจนรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเรียบเรียง ถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้บุคลากรของกรมบัญชีกลาง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคได้ศึกษา พัฒนาความรู้ และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลางให้เกิดเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144