ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สงเคราะห์ผู้ประสบภัย -> คู่มือการขอรับและจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบััติงานของชาติหรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรมอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000052
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-08
จำนวนหน้า 73
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด ข้อกำหนดและกฎหมายเกี่ยวกับการขอรับเงินสงเคราะห์จากภาครัฐ ประกอบด้วยความหมายของผู้ประสบภัย ประเภทและผู้มีสิทธิรับเงิน ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอรับเงิน การพิจารณาสั่งจ่ายเงิน การพิจารณาสั่งจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตัวอย่างผู้ประสบภัย ฯลฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินสงเคราะห์ เช่น พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2497 เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับและการจ่ายเงินสงเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.137.159