ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เงินนอกงบประมาณ -> เงินนอกงบประมาณอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ เงินนอกงบประมาณ
หัวเรื่อง เงินนอกงบประมาณ
รหัสหนังสือ­ 09000049
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2015-07-08
จำนวนหน้า 21
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด เงินนอกงบประมาณ ถือเป็นกลไกที่สำคัญของรัฐบาลในการผลักดันนโยบายต่างๆ ของรัฐให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องเงินนอกงบประมาณ เล่มนี้ ได้อธิบายความหมาย ประโยชน์ และรายละเอียดของเงินนอกงบประมาณประเภทต่างๆ ด้วย อาทิ ทุนหมุนเวียน เงินทดรองราชการ เงินฝาก เงินขายบิล เงินบูรณะทรัพย์สิน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เงินบำรุงการศึกษา และเงินบำรุงโรงพยาบาล
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144