ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ -> การบริหารความเสี่ยงอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
หัวเรื่อง การบริหารความเสี่ยง, Risk management
รหัสหนังสือ­ 09000046
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2015-07-08
จำนวนหน้า 26
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐมีส่วนอย่างยิ่งในการป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ยังสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐให้มีผลการดำเนินการเป็นเลิศอีกด้วย กรมบัญชีกลางได้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรม เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.11.9