ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การควบคุม และตรวจสอบภายใน -> แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ การควบคุม และตรวจสอบภายใน
หัวเรื่อง กรมบัญชีกลาง -- การควบคุมภายใน
รหัสหนังสือ­ 09000045
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-08
จำนวนหน้า 125
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด หนังสือระบุแนวปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับภาคราชการ โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในทั้งความหมาย จุดประสงค์ องค์ประกอบ ปัจจัยสำคัญ ประโยชน์ และข้อจำกัดของระบบการควบคุมภายใน และส่วนที่ 2 คือตัวอย่างแนวปฏิบัติการจัดระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆเช่น การควบคุมกายในด้านการจัดการ การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.227.97.219