ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> CFO -> คู่มือเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : -4.57


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. สำนักการเงินการคลัง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ CFO
หัวเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ, เศรษฐกิจไทย -- ประมาณการ, เศรษฐกิจจังหวัด -- ประมาณการ -- การจัดทำ
รหัสหนังสือ­ 09000035
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-06-19
จำนวนหน้า 67
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด ศึกษารวบรวม และจัดเก็บองค์ความรู้แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ติดตาม และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการประมาณการ และการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ขึ้นลงตามเวลา และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของจังหวัดรวมถึงประเทศ เพื่อให้บุคลากรของสำนักการเงินการคลัง สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานคลังเขตได้ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144