ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเงิน การคลัง และการงบประมาณ -> แนวทางการตรวจสอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ
หัวเรื่อง เงินทดรองราชการ
รหัสหนังสือ­ 09000032
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-06-17
จำนวนหน้า 37
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินให้มีความถูกต้องโปร่งใส ซึ่งจะทำให้มีความระมัดระวังในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนในการใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ สร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ในอันที่จะทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรมบัญชีกลางในฐานะที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการตรวจสอบภาครัฐจึงจัดทำแนวทางการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้คณะบุคคลดังกล่าวใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่ระเบียบฯ ได้กำหนดไว้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19