ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง -> เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : -4.57


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง
หัวเรื่อง ข้าราชการ -- เงินเดือน, สวัสดิการข้าราชการ
รหัสหนังสือ­ 09000012
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2014-12-26
จำนวนหน้า 127
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด กล่าวถึง การปรับปรุงบัญชีเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ที่แยกเป็นการเฉพาะ เพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมายของข้าราชการแต่ละประเภท นอกจากนั้นได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินเดือน เงินปีบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงในด้านสิทธิประโยชน์ของข้าราชการเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา ให้สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144