ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐ -> คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ การจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐ
หัวเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รหัสหนังสือ­ 09000101
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2016-01-25
จำนวนหน้า 32
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP การบันทึกข้อมูลราคากลางในขั้นตอนการเพิ่มโครงการ กรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลราคากลาง การเปิดเผยข้อมูลราคากลางที่หน้าเว็บไซต์ และแบบฟอร์มตามที่กระทรวงการคลังกำหนด แบบฟอร์มตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144