ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเงิน การคลัง และการงบประมาณ -> คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. สำนักการเงินการคลัง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ
หัวเรื่อง บัตรเติมน้ำมันรถสำหรับหน่วยงานราชการ -- คู่มือ
รหัสหนังสือ­ 09000095
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-09-11
จำนวนหน้า 45
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด มีเนื้อหาเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บัตรบัตรเติมน้ำมันรถราชการสำหรับหน่วยงานราชการ ข้อกำหนดขอบเขตเงื่อนไขของสถาบันผู้ออกบัตรเติมนำมันรถราชการ ข้อกำหนดขอบเขตเงื่อนไขของบริษัทผู้จัดจำหน่ำยนำมัน และสถานีบริการนำมันที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น สนับสนุนให้หน่วยงานราชการมีความเข้าใจและสามารถใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้การชำระค่าน้ำมัน สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในภารกิจของงานราชการมีความสะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19