ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การบัญชี -> มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาดอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ. กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ การบัญชี
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000086
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-08-07
จำนวนหน้า 22
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด ครอบคลุมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการเลือก และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี รวมถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อให้งบการเงินของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินสําหรับงวดต่างๆ ของหน่วยงานเดียวกัน ตลอดจนเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.11.9