ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐ -> คู่มือการอนุมัติการลงทะเบียนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System: e-GP)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ การจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐ
หัวเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รหัสหนังสือ­ 09000075
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-23
จำนวนหน้า 56
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด กล่าวถึงขั้นตอนกระบวนงานการอนุมัติ การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการอนุมัติการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่จะแตกต่างกันไป โดยผู้มีอำนาจในการอนุมัติการลงทะเบียนสามารถศึกษาขั้นตอนในการอนุมัติการลงทะเบียนได้จากคู่มือนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการอนุมัติการลงทะเบียนต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144