ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> GFMIS -> การปฏิบัติงานด้านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS : ข้อมูลหลักผู้ขายอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ GFMIS
หัวเรื่อง GFMIS, ระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รหัสหนังสือ­ 09000061
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-21
จำนวนหน้า 144
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System) หรือเรียกว่าระบบ GFMIS ประกอบด้วย 5 ระบบใหญ่ คือ ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเงินและบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและ ระบบบัญชีต้นทุน การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS มีการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตั้งแต่ ต้นทางของจุดที่ข้อมูลเข้ามาจากระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน การนำระบบ GFMIS มาใช้จึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานต้องปรับวิธีการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายและการบริหารทรัพยากร รวมถึงต้องอาศัยประสบการณ์ทักษะความชำนาญตลอดจนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบเบิกจ่ายต่างๆ รวมถึงความรู้ด้านบัญชี ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.11.9