ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การบัญชี -> มาตรฐานการบัญชีภาครัฐอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ การบัญชี
หัวเรื่อง การบัญชีภาครัฐ -- มาตรฐาน
รหัสหนังสือ­ 09000047
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-07-08
จำนวนหน้า 37
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด หนังสือระบุมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่กำหนดเกณฑ์การนำเสนองบการเงินเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบได้กับงบการเงินในงวดก่อนๆของหน่วยงานและงบการเงินของหน่วยงานอื่น ครอบคลุมถึงข้อกำหนดโดยรวมของการนำเสนองบการเงิน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับเนื้อหา ที่ต้องแสดงในงบการเงินภายใต้หลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ได้ ครอบคลุมถึงข้อกำหนดการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับรายการที่มีลักษณะเฉพาะและเหตุการณ์อื่น เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวได้กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144