ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การบัญชี -> แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตของงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมบัญชีกลาง. สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ. กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
สำนักพิมพ์ กรมบัญชีกลาง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือกรมบัญชีกลาง
หมวดหนังสือ­ การบัญชี
หัวเรื่อง การบัญชีต้นทุน
รหัสหนังสือ­ 09000033
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2015-06-19
จำนวนหน้า 104
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณต้นทุนกิจกรรม และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำต้นทุนผลผลิตอย่างครบถ้วน อีกทั้งได้กำหนดรูปแบบรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต รวมทั้งมีการมุ่งเน้นการนำข้อมูลต้นทุนไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การวัดความคุ้มค่า และใช้ในการบริหารจัดสรรทรัพยากร หรือเงินงบประมาณในหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลทางการเงินประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์ในการกำกับควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการเงินให้เกิดความคุ้มค่ารวมถึงใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.26.176.182